Załącznik do Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z dn. ………………….

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Małgorzata Bobola, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Małgorzata Bobola Nieruchomości Królewska, ul. Królewska 1, 30-045 Kraków, adres email: malgorzata.bobola@krolewska.krakow.pl, tel.: +48 501 488 465

Elżbieta Guzik prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Elżbieta Guzik Nieruchomości-Królewska, ul. Królewska 1, 30-045 Kraków, adres email: elzbieta.guzik@krolewska.krakow.pl, tel.: +48 501 465105

Małgorzata Kaim prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Kamaro Małgorzata Kaim ul. Królewska 1, 30-045 Kraków, adres email: malgorzata.kaim@kamaro.com.pl, tel.: +48 501 488 464

Rafał Kaim prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Rafał Kaim ul. Królewska 1, 30-045 Kraków, adres email: rafal.kaim@kamaro.com.pl, tel.: +48 792 951 225

Katarzyna Liebersbach – Szarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Liebersbach – Szarek Łobzowskie SN, Krakowskie Centrum Mediacji, ul. Jantarowa 12, 30-298 Kraków; adres email: kszarek@lobzowskie.pl; tel.: +48 507 174 477

Halina Wadowska , prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Arka Halina Wadowska ul. Królewska 1, 30-045 Kraków, adres email:arkabiuro@interia.pl, tel.: 512142750

 

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz na jej potrzeby.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 

Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Artykuł 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.

a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur),

b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje.

 

Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

a) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

b) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

c) prowadzenie rejestrów osób oglądających nieruchomość.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: biura księgowe, dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, firmy informatyczne, notariusze, kontrahenci oraz potencjalni kontrahenci: osoby dokonujące zakupu/wynajmu nieruchomości oraz zainteresowane zakupem nieruchomości/ich wynajmem, inni pośrednicy w obrocie nieruchomościami, ZUS, US, PGL Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie, sądy, ewidencja gruntów oraz inne ewidencje, urzędy, organy administracji publicznej, operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy kurierskie, zakłady ubezpieczeń, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty administrujące nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy kredytowi.

Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 

 1. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 3, tj.:

a) w zakresie realizacji umowy – przez okres prowadzenia negocjacji odnośnie zawarcia Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przez okres trwania tej Umowy. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, przechowywania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,

b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 

 1. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Zamawiający jest uprawniony do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

 2. żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 4. przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi)

zgodnie z treścią Rozporządzenia.

 

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zmawiający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza Rozporządzenie.

 

 1. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym Umową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.