Oferta skierowana jest do osób, które z racji odległości od posiadanego mieszkania lub braku czasu, nie chcą lub nie mogą nadzorować wykonania umowy najmu.

Zakres obowiązków ustalany jest w drodze indywidualnych preferencji klienta. Może obejmować czynności:

  • Podpisywanie umów najmu w imieniu Zamawiającego, odbiór kaucji.

  • Przekazanie najemcy Lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym,

  • Monitorowanie regulowania przez najemcę opłat związanych z utrzymaniem Lokalu (dostawa mediów, opłaty do wspólnoty),

  • Nadzór nad usuwaniem bieżących awarii, w tym nadzór nad ewentualnymi pracami porządkowymi,

  • Przyjmowanie wniosków, pism i uwag najemcy, raportowanie Zamawiającemu wszelkich problemów wynikających w trakcie trwania najmu,

  • Wypowiedzenie umowy najmu w imieniu właściciela w przypadkach określonych w umowie,

  • Przejęcie Lokalu od Najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym, rozliczenie kaucji zgodnie z zapisami w umowie, rozliczenie Najemcy z mediów,

  • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wynajmowanego lokalu, w tym umów najmu, rachunków, pism.